Frank
Laboratory
of Neutron Physics

Mobile menu

F.L. Shapiro Scholarships

Scholarship Regulations

2024

Section "Neutron spectroscopy":

Ergashov A., Chuprakov I.

Section "Physics of condensed matter":

Kurakin S., Erdauletov V.

2023

Section “UCN physics” - A. Yu. Nezvanov

Section “UCN physics” - A. Yu. Nezvanov

Section “Condensed matter physics” - S. V. Sumnikov

Section “Methodological support for experiments in neutron physics” - M. M. Podlesny

2022

D. Grozdanov

I. Dashkov

O. Tomchuk

 

2021

N. Sebuhi

S. Dabylova

S.V. Sumnikov

 

2020

I.V. Gapon

S.T. Mazhen

V.D. Zhaketov

 

2019

N.V. Fedorov

A.V. Nagornyi

N.V. Simbirtseva

 

2018

D. Berikov

O.V. Tomchuk

K. Hramco

 

2017

Section "Neutron Spectroscopy and Condensed Matter Research": S.V. Sumnikov 

Section "Polarized Neutrons": V.D. Zhaketov

Section "UCN Physics": S.V. Goryunov

 

2016

D.N. Grozdanov

O.V. Tomchuk

N.V. Bazhazhina

 

2015

D. Berikov

S.V. Goryunov

R.N. Vasin

 

2014

D.N. Grozdanov

A.V. Nagornyi

G.S. Akhmedov

 

2013

S.V. Goryunov

I.V. Papushkin

 

2012

A.I. Ivankov
Z.I. Goryainova

 

2011

V.I.Petrenko
Yu.V. Aleksiayenak

F.L. SHAPIRO FELLOWSHIPS (UC)

Samoylenko S.A.

Verkhogliadov A.E.

 

2010

А.V. Feoktistov
N.V. Rebrova

F.L. SHAPIRO FELLOWSHIPS (UC)

  • A.V.Nagornyi
  • A.V. Belozerov
  • Ye.S. Reshunova
  • K.A. Mukhin

 

2009

D.V. Kustov
T.N. Murugova

 

2008

K.V. Zhdanova
I.A. Bobrikov

 

2007

G.V. Kulin
D.V. Kustov

 

2006

E.V.Lychagin
Yu.N.Khaidukov